BACK TO SCHOOL - bavlnené čelenky, čiapky a nákrčníky s 50% ZĽAVOU

ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Tieto zásady spracovania a ochrany osobných údajov („Zásady“)  predstavujú základné zásady, ktorými sa Doke Stroke s.r.o., Bezručova 1371/4b, 790 01 Jeseník, IČO: 27845893 („Spoločnosť“) riadi pri získavaní a spracovaní osobných údajov. Tieto zásady prevádzajú práva a povinnosti Spoločnosti vyplývajúce predovšetkým z nasledujúcich obecne záväzných právnych predpisov:

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“);
zákon č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov („Zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti“); a
zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikáciách a o zmene niektorých súvisiacich zákonov (zákon o elektronických komunikáciách), v znení neskorších predpisov („Zákon o elektronických komunikáciách“).
Tieto zásady sa uplatnia na všetky osoby navštevujúce webové stránky Spoločnosti www.doke.cz („Webové stránky“), a to bez ohľadu na to, či sú v zmluvnom vzťahu so Spoločnosťou alebo nie.

ČO SÚ TO OSOBNÉ ÚDAJE


Osobnými údajmi sa v súlade s GDPR chápu všetky informácie o určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby (nie len právnickej osoby). V zásade sa teda jedná o akékoľvek informácie, ktoré či už samostatne, alebo v súhrne s ďalšími informáciami môžu slúžiť k identifikácii konkrétnej fyzickej osoby („Osobný údaj“).
 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSŤ SPRACOVÁVASpoločnosť o Vás môže zhromažďovať nasledujúce Osobné údaje:
 1. Osobné údaje, ktoré spoločnosti sami poskytnete.
Takýmito Osobnými údajmi sú najmä údaje, ktoré uvediete vo vyplnenom registračnom, objednávkovom či inom formulári, alebo ktoré Spoločnosti oznámite prostredníctvom e-mailu, telefonicky, faxom, či iným podobným zariadením. Osobné údaje môžete Spoločnosti poskytnúť tiež [pri súťažiach], [vložením recenzie produktu či služby], [rezerváciou miesta na školenie] či [zaslaním obecného dotazu].

Jedná sa predovšetkým o meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, údaje o bankovom účte, údaje o zvolenej platobnej metóde a pod."

Vaše osobné údaje bude Spoločnosť spracovávať k nasledujúcim účelom:

NÁKUP NA E-SHOPE a Váš účet
K tomu, aby mohla byť Vaša objednávka úspešne spracovaná, potrebuje Spoločnosť, niektoré Vaše osobné údaje predovšetkým meno, priezvisko, fakturačnú adresu, korešpondenčnú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, [PRÍPADNE ĎALŠIE ÚDAJE]. Takto získané údaje bude Spoločnosť spracovávať výhradne za účelom vybavenia a doručenia Vašej objednávky, k realizácii práv a povinností vyplývajúce zo zmluvného vzťahu založeného Vašou objednávkou, [prevádzkou vernostného programu] a [vedením užívateľského účtu]. 

NEWSLETTER
Pokiaľ si prajete byť informovaní o najnovších produktoch, službách a akčných ponukách, môžete Spoločnosti poskytnúť svoju e-mailovú adresu, na ktorú Vám budú tieto obchodné správy pravidelne posielané.

Odber obchodných správ je možné kedykoľvek odhlásiť využitím odkazu, ktorý je súčasťou každého newsletteru.

Pokiaľ ste existujúci zákazník Spoločnosti, môžete dostávať informácie o iných službách či produktoch podobným tým, ktoré boli predmetom Vášho predchádzajúceho nákupu. I v prípade, že ste formulár pre odber newsletteru nevyplnili. Pokiaľ si neprajete, aby Vám boli takéto obchodné správy naďalej posielané, môžete taktiež kedykoľvek využiť jeden z vyššie uvedených spôsobov odhlásenia odberu obchodných správ.

ZODPOVEDANIE DOTAZU
Prostredníctvom webového formuláru v sekcii Kontakt môžete Spoločnosti zasielať Vaše dotazy, pripomienky a žiadosti. Údaje, ktoré takto Spoločnosti oznámite budú spracované len za účelom zodpovedaniu dotazu, prípadne k splneniu Vašej požiadavky.
 
 1. Osobné údaje, ktoré o Vás Spoločnosť zhromažďuje sama
Pri návšteve našich Webových stránok môže Spoločnosť zhromažďovať niektoré informácie nevyhnutné preto, aby bola zaistená riadna a pohodlná prevádzka Webových stránok. Takýmito informáciami sú údaje o internetovom protokole (IP), slúžiaci k pripojeniu Vášho počítača k internetu, Vaše registračné údaje, typ a verzia prehliadača, nastavenie časového pásma, plug-in prehliadačov, údaje o Vašej návšteve, včetne platného Uniform Resource Locator (URL), cestu na a z Webových stránok (včetne dátumu a času), produkty, ktoré ste si zobrazili alebo hľadali, časy odozvy, chyby behom sťahovania, dĺžku návštevy určitých stránok, informácie o interakcii pri návšteve stránok (napríklad rolovanie, kliknutie a umiestnenie myši), či spôsob opustenia stránky.

Tieto osobné údaje Spoločnosť využíva k správe a zlepšovaniu Webových stránok a pre účely zaistenia interných operácií, včetne riešenia problémov, analýz dát, testovaniu, výskumu, k štatistickým účelom a k evidencii početnosti náhľadov. Tieto osobné údaje je možné ďalej využiť k meraniu účinnosti reklamy a k poskytovaniu relevantnej inzercie.

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV


Osobné údaje, ktoré o Vás Spoločnosť získa môžu byť poskytované [v rámci skupiny [●], t. j., prepojeným  osobám Spoločnosti;] a tretím osobám („Spracovatelia“), ktorí Spoločnosti pomáhajú plniť ich zmluvné povinnosti sprostredkovaním určitých služieb (napr. doručovacie služby). Spoločnosť poskytuje Osobné údaje iba tým Spracovateľom, ktorí poskytujú záruky dostatočnej úrovne zabezpečenia Vašich osobných údajov a tieto Osobné údaje spracovávajú výhradne a na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov.
V tomto zmysle môže Spoločnosť poskytovať Osobné údaje týmto Spracovateľom:
 
 1. externým spolupracovníkom a dodávateľom za účelom splnenia zmluvnej povinnosti Spoločnosti;
 2. poskytovateľom platobných služieb a spracovateľom platieb za účelom zabezpečenia prevodu finančných prostriedkov a realizácie platobného styku;
 3. poskytovateľom poštovných a doručovacích služieb za účelom doručenia produktov či služieb ponúkaných Spoločnosťou;
 4. správcom Webových stránok;
Za určitých okolností môže byť Spoločnosť povinná poskytnúť Vaše Osobné údaje tretím osobám (napr. orgánom činným v trestnom konaní) v súlade s obecne záväznými právnymi predpismi.

PROSTRIEDKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Za účelom ochrany a minimalizácie rizika neoprávneného prístupu k Osobným údajom Spoločnosť prijala organizačné a technické opatrenia.
Medzi tieto opatrenia patrí:
organizačné obmedzenie zužujúci okruh oprávnených osôb prichádzajúcich do styku s osobnými údajmi; a 
technické zabezpečenie serverov a Webových stránok Spoločnosti proti neoprávnenej manipulácii.
osoby prichádzajúce do styku s Osobnými údajmi sú poučené o zásadách ochrany osobných údajov a pri ich spracovaní sú viazané mlčanlivosťou.
 

DĹŽKA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Spoločnosť Osobné údaje uchováva iba po dobu nezbytne nutnú pre plnenie svojich zmluvných záväzkov a pre plnenie povinností, ktoré pre Spoločnosť vyplývajú  z príslušných právnych predpisov. Osobné údaje, ktoré sú spracované na základe Vášho súhlasu, Spoločnosť uchováva iba po dobu trvania účelu, ku ktorému bol súhlas udelený.
Po zániku zákonného dôvodu, na základe ktorého dochádza k spracovaniu Vašich Osobných údajov Spoločnosť tieto Osobné údaje a všetky ich existujúce kópie zlikviduje.
    

COOKIES


Spoločnosť využíva pri prevádzke svojich Webových stránok tzv. cookies, čo sú textové súbory malého rozsahu („Cookies“), ktoré sú odosielané zo serveru Spoločnosti do Vášho prehliadača, a pri Vašej opätovnej návšteve Webových stránok sú zaslané späť na server Spoločnosti. Tým Cookies umožňujú Spoločnosti rozpoznať Váš prehliadač, zapamätať si informácie o Vašej predchádzajúcej aktivite na Webových stránkach, a prispôsobiť tak obsah Webových stránok Vašim potrebám.

Spoločnosť využíva nasledujúce druhy Cookies:
 1. Cookies prvých strán, ktoré umožňujú základnú prevádzku a funkčnosť Webových stránok, a bez ktorých by nebolo možné obsah Webových stránok správne zobraziť. Tento typ Cookies je možné štandardne využívať I bez Vášho predchádzajúceho súhlasu. Nastavením Vášho prehliadača však môžete kedykoľvek zakázať ukladaniu akýchkoľvek Cookies;
 2. technické Cookies, ktoré umožňujú analyzovať využitie Webových stránok, zaistiť bezpečné prihlásenie, zapamätať si priebeh vyplňovania Vašej objednávky, uloženie registračných údajov a obsahu nákupného košíku. Tento typ Cookies je možné štandardne využívať i bez Vášho predchádzajúceho súhlasu. Nastavením prehliadača však môžete kedykoľvek zakázať ukladanie akýchkoľvek Cookies;
 3. reklamné Cookies, ktoré umožňujú zobrazenie cielenej reklamy, oznámenie Webových stránok na sociálnych sieťach či vkladanie komentárov k produktom. K využívaniu tohoto typu Cookies je podľa platnej legislatívy vyžadovaný Váš predchádzajúci súhlas. Ten môžete Spoločnosti poskytnúť kliknutím na tento odkaz SÚHLASÍM.

Pokiaľ si prajete upraviť nastavenie ukladania Cookies pri návšteve Webových stránok, môžete tak urobiť kliknutím na sekciu [Predvoľby Cookies]. Tu môžete nastaviť ukladanie iba Cookies prvých strán a technických Cookies, alebo všetkých uvedených Cookies. Cookies je možné odstrániť pomocou nastavenia Vášho prehliadača. Ten je rovnako možné nastaviť tak, aby Cookies automaticky neboli ukladané. Pokiaľ však zablokujete, vypnete alebo inak odmietnete niektoré Cookies, Webové stránky sa nemusia zobrazovať správne alebo nebude možné využívať niektoré služby či funkcie Webových stránok.
 

PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV


V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov Spoločnosťou Vám patria, nasledujúce predpisy na ochranu Osobných údajov, zaručené práva:
 1. právo odvolať súhlas so spracovaním Osobných údajov, ak je spracovanie založené na jeho základe;
 2. právo požadovať prístup k osobným údajom a k informáciám o tom, ktoré Vaše Osobné údaje sú Spoločnosťou spracované;
 3. právo na opravu nepresných Osobných údajov a prípadne taktiež doplnenie neúplných Osobných údajov;
 4. právo na vymazanie spracovaných Osobných údajov;
 5. právo na obmedzenie spracovania Osobných údajov;
 6. právo získať osobné údaje, ktoré ste Spoločnosti poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo poskytnúť tieto informácie inej osobe;
 7. právo byť informovaný o porušení zabezpečenia Osobných údajov;
 8. právo vzniesť námietku proti spracovaniu Osobných údajov; a
 9. právo podať sťažnosť u dozorného úradu, t. j. u Úradu pre ochranu osobných údajov, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, poprípade dátovou schránkou na adresu qkbaa2n.

Vyššie uvedené práva a prípadné sťažnosti je možné uplatniť u Spoločnosti, ako správcu údajov písomne na nižšie uvedenej adrese, či prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu info@doke.cz.

Doke Stroke s.r.o.
Bezručova 1371/4b, 790 01 Jeseník

Tieto Zásady sú platné a účinné od 25. 5. 2018.